H2020 Sıkça Sorulan Sorular

AB Çerçeve Programları nedir?     

AB tarafından, üye ülkelerin çeşitli alanlardaki ulusal politika ve uygulamalarının birbirine yakınlaştırılması amacıyla oluşturulan Topluluk Programlarından biridir. AB Çerçeve Programları, diğer birçok Topluluk Programı gibi amaçları ve bütçesi ile belli bir dönem için tasarlanan çok yıllı programlardır.

 • Türkiye ne zaman AB Çerçeve Programlarına dahil olmuştur?

Ülkemiz ilk kez AB 6. Çerçeve Programı’ndan itibaren bu programa dahil olmuştur. AB 6. Çerçeve Programı 2002-2006 yılları arasında devam etmiş olup, yerini 2007-2013 yılarını kapsayan AB 7. Çerçeve Programı’na bırakmıştır. 2014 yılından 2020 yılına kadar yürürlükte olan program Horizon 2020 olacaktır.

 • AB Çerçeve Programları finansman kaynağı nedir?

AB ÇP programa dahil olan üye ve asosye ülkeler tarafından Avrupa Komisyonunun çerçeve programı için oluşturduğu fon havuzuna belirli oranlarda katkıda bulunur. Bu oranlar müzakereler süresince belli olurlar. Tek bir havuzda toplanan fonlar daha sonra Avrupa Komisyonu tarafından çerçeve programı kapsamında dağıtılır.

 • Avrupa Araştırma Alanı (ERA-European Research Area) nedir?

ERA AB’nin bilimsel kaynaklarının birleştiren bilimsel araştırma programları sistemidir. Tıp, çevre, endüstri ve sosyoekonomik araştırma konularında Avrupa çapında çoklu işbirliklerine yoğunlaşmıştır.

 • AB Yeni Çerçeve Programı olan Horizon 2020 (H2020) Programı hakkında bilgi verebilir misiniz?  

Süresi: 2014-2020

Bütçe: 71 milyar Avro

Horizon 2020 devam etmekte olan 7. ÇP programının devamı niteliğinde Ar-Ge ve inovasyon projelerinin desteklendiği bir AB programıdır. Horizon 2020 dünyanın en büyük sivil araştırma programı olma özelliğine sahiptir. Çok yıllı projeleri desteklemektedir.

 • H2020’nin 7. Çerçeve Programı (FP7)’ye göre farkları nelerdir?
 • Üç farklı program/girişimin tek programda birleştirilmesi
 • Çerçeve Program (ÇP)
 • Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı (Competitiveness and Innovation Programme -CIP)
 • Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü (European Institute of Innovation and Technology (EIT)
 • Araştırmanın yenilik ile eşleştirilmesi– araştırmadan ticarileştirmeye AB’nin toplumsal sorunlarına yoğunlaşılması e.g., sağlık, temiz enerji ve ulaştırma
 • Basitleştirilmiş katılım kuralları
 • Fonlama çeşitlerinde sadeleştirme ve fon miktarlarının
 • H2020 çerçevesinde açılacak çağrılar nedir ve nasıl oluşturulur?
 • AB Çerçeve Programlarında desteklenecek proje konularını gösteren ihale benzeri süreçtir.

Çağrı oluşumu: H2020 çağrılarında desteklenecek olan proje konuları, Avrupa Komisyonu, programa üye ülkeler ve AB bünyesinde faaliyet gösteren kuruluşların görüşleri doğrultusunda oluşur.

 • H2020’de açılacak çağrılara kimler katılabilir?    

Çağrılara genel olarak bireysel araştırmacılar, akademisyenler, üniversiteler, araştırma kuruluşları, kamu kuruluşları, sanayi kuruluşları H2020’ye başvuru yapabilirler. Detaylı bilgi için www.h2020.org.tr adresinden ilgili alanın içeriğini ve çalışma programlarını inceleyiniz.

 • H2020’ye uygun proje türleri nelerdir?
 • Ar-Ge Çalışmaları
 • Destek ve Koordinasyon Eylemleri
 • Yenilik Hibeleri (Grants for Innovation)
 • Ortak Fonlama (Co-Funding) Eylemleri
 • KOBİ projeleri
 • H2020’de TÜBİTAK’ın sunduğu destekler var mıdır? Varsa nelerdir?

7.ÇP kapsamında TÜBİTAK tarafından sunulan teşvik mekanizmaları şunlardır(H2020 kapsamında çalışmalar devam ediyor, bir iki ay içerisinde değişiklikler olabilir()):

 • Proje Önerisi Ön-Değerlendirme Destek Programı
 • ÇP’ye Katılımı Özendirme Ödülü Desteği Sunulması
 • Konsorsiyum Oluşturma Amaçlı Yurtdışı Seyahat Desteği Programı
 • Konsorsiyum Anlaşması Değerlendirme Desteği
 • H2020’de proje başvuruları hangi kuruluşa, ne şekilde yapılacak?

H2020 başvuruları kesinlikle TÜBİTAK’a yapılmamakta olup, başvurularınızı Avrupa Komisyonuna doğrudan yapmalısınız.http://ec.europa.eu/research/participants/portal adresinden başvurularınızı elektronik olarak sisteme yükleyebilirsiniz. Detaylı bilgi için www.h2020.org.tr adresine bakabilirsiniz.

 • H2020’de ortak arama duyurularını nasıl takip edebilirim?
 • ec.europa.eu/research adresinden Funding & Careers bölümünden Apply for funding – calls linkini tıklayarak ortak arayan projelere ulaşabilirsiniz.
 • www.h2020.org.tr adresinden ortak arama duyuruları linkine tıklayarak öğrenebilirsiniz.
 • www.h2020.org.tr adresinden sitemize üye olarak ortak arama çağrılarını e-mail olarak alabilirsiniz.
 • H2020’deki Bilimsel Mükemmeliyet Programı (Excellent Science) ve alt alanları hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz?

Bütçe: 24,598 milyar Avro

Amacı:

Bilimsel Mükemmeliyet Programı

 • gelecek vadeden araştırmada dünyanın önde gelen bilim insanlarını desteklemeyi, (ERC)
 • eğitim ve kariyer gelişimi fırsatları sağlamayı, Marie Skłodowska-Curie actions
 • yeni ve gelişen teknolojileri desteklemeyi, (FET)
 • AB araştırma alt yapısını güçlendirmeyi hedeflemektedir. (RI)

Desteklenen Faaliyetler:

 • Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) (13.2 milyar Avro)

(Avrupa’da çalışan en üst seviye bireysel araştırmacılara tatmin edici fonlarla desteklemektedir)

 • Yeni ve Gelişen Teknolojiler (Future and Emerging Technologies) (FET) (3.1 milyar Avro)

Yeni araştırma ve yenilik alanları açılmasını desteklemektedir.

 • Marie Curie Aksiyonları (5.75 milyar Avro)

Araştırma ve yenilik kabiliyetlerini eğitim, dolaşım ve kariyer gelişimi faaliyetlerince geliştirmeyi desteklemektedir.

 • Araştırma Altyapıları (Research Infrastructure) (2.4 milyar Avro)

Avrupa’daki önemli araştırma altyapılarına erişimi kolaylaştırma ve bunlar arasında bağlantı kurma gibi faaliyetler desteklenir.

Kriterler:

Her yaş, alan ve ülkeden araştırmacılar Bilimsel Mükemmeliyet Programı destek kapsamına girmektedir.

 • H2020‘deki Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik Programı (Leadership in Enabling and Industrial Technologies) ve alt alanları hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz?   

Bütçesi: 17,938 milyar Avro

Amacı: Endüstriyel liderlik ve rekabetçilik programı

 • anahtar teknolojilere olan yatırımı destekleyerek,
 • yenilikçi şirketler ve projeleri için risk sermayesine girişi kolaylaştırarak
 • ve KOBİ’lere geniş çaplı bir yenilikçilik desteği sağlayarak

Avrupa’yı araştırma ve yeniliğe yatırım için daha çekici bir yer yapmaktır.

Kapsamı:

 • İstihdamı artırmak
 • Yeniliği desteklemek ev pazar alımını artırmak
 • Araştırma ve yenilik konularına özel sektörün yatırımını sağlamak
 • Yenilikçi KOBİ’lerin katılımını güçlendirmek

Desteklenen Faaliyetler:

 • Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler(Leadership in enabling and industrial Technologies)- (13.7 milyar Avro) –  Alanlar aşağıda sıralanmıştır.
 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri (Information and Communication Technologies) (ICT),
 • Nanoteknoloji (Nanotechnologies)
 • İleri Malzemeler (Advanced materials)
 • Biyoteknoloji (Biotechnology)
 • İleri İmalat ve İşleme (Advanced Manufacturing and Processing)
 • Uzay (Space)
 • Risk Sermayesine Erişim (Access to risk finance)- (3.5 milyar Avro).
 • Borçlanma ve Özsermaye Finansmanı(Debt facility, Equity facility)
 • KOBİ’lerde Yenilikçilik Programı (Innovation in SMEs)
 • H2020’deki Toplumsal Sorunlara Çözümler Programı (Tackling Societal Challenges) ve alt alanları hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz?

Bütçe: 31,748 milyar

Amacı:

Avrupa vatandaşlarının hayatını etkileyen temel sorunlarla mücadeleyi amaçlamaktadır.

Desteklenen Faaliyetler:

 • Sağlık, demografik değişim ve refah
 • Güvenilir, temiz ve verimli enerji
 • Akıllı, yeşil ve entegre ulaştırma
 • İklim değişikliği, çevre, kaynak verimliliği ve ham maddeler
 • Değişen Dünya’da Avrupa – Kapsayıcı, yenilikçi ve yansıtıcı toplumlar
 • Güvenli Toplumlar – Avrupa ve Vatandaşlarının Güvenliğinin ve Bağımsızlığının Korunması
 • H2020’de proje sunumundan, projenin kabul edilip başlamasına kadar ne kadar süre geçmektedir?

Yaklaşık olarak 8 ay sürmektedir.

 • H2020 değerlendirme kriterleri nelerdir?

Bilimsel ve Teknolojik Kalite

 • Çağrı başlığına uygunluk; o alanda varolan teknolojik bilgiye yapacağı katkı (bilimsel makalelere, komisyon dökümanlarına referans verilmeli); gerçekçi bir iş planı; amaçların net ifade edilmiş olması;  bilimsel ve teknik metodolojinin veya koordinasyon, destek eyleminin etkinliği; ilgili alandaki bilimsel çalışmaların koordinasyonuna veya entegrasyonuna yapacağı katkı.

Uygulama

 • Projenin yönetim yapısı, karar verme mekanizmalarının projenin büyüklüğü ve içeriği ile uyumu; projeye özgü detaylı bir organizasyon ve yönetim planı; sorumlulukların açıkca belirtilmiş olması; problem çözme mekanizmaları; projenin tüm süresi boyunca uygulanabilecek detaylı, net, esnek bir yönetim planı; konsorsiyum kalitesi, yani katılımcıların (ortakların) üzerlerine düşen görevleri yapabilecek yetide ve birbirlerini tamamlayıcı nitelikte olmaları; üniversite-sanayi işbirliği; kaynakların uygun dağılımı ve kullanımı.

Etki

 • Çalışma programında belirtilmiş olan bu alandaki projelerden beklenen etkilerin sizin projeniz yolu ile yaratılabildiğinin vurgulanması; Avrupa’ya katacağı ekonomik, sosyal, kültürel katma değer;  çalışmalardan elde edilen bilgilerin yayılımı/hayata geçirilmesi.
 • H2020’ye katılmanın avantajları nelerdir?
 • Bilginin, yeteneklerin ve uzmanlığın ortaklaşa kullanılabileceği uluslararası bir konsorsiyum içinde yer alabilme
 • İleri teknoloji geliştirilmesi
 • İleri teknolojiye erişim
 • Alanında uzman kilit oyuncularla işbirliği
 • Yeni pazarlara erişim
 • Teknolojide uluslararası standartların geliştirilmesi
 • Doğru teknolojiyi ve bilgiyi transfer etme imkanı
 • Kariyer gelişiminin desteklenmesi
 • KOBİ’ler için dışa açılma fırsatı
 • AB’yle entegrasyon sürecine katkı
 • Avrupa dışındaki ülkelerle de işbirliği yapabilme imkanı
 • Yapılması planlanan bir araştırmanın mali açıdan desteklenmesi
 • H2020 Projelerinde başarı için gerekenler nelerdir?
 • Ulusal proje deneyimini uluslar arası alana taşımak
 • Çok ortaklı proje ve işbirliği tecrübesini artırmak
 • Rekabetin yoğun yaşandığı bir ortamda doğru ortaklıklara erişmek
 • Başarısını ispatlamış işbirliği ağlarına katılım için çaba harcamak
 • Sanayi ile işbirliğini artırmak
 • AB araştırma ajandasını çağrı açılmadan önce yönlendirmek/beslemek
 • TÜBİTAK Ulusal Koordinasyon Ofisi (UKO)’nun misyonu ve vizyonu nedir?

UKO Vizyonu: Türkiye Araştırma Alanı’nın Avrupa Araştırma Alanı ile en üst düzeyde bütünleşmesine ve Türkiye’nin Avrupa Birliği Çerçeve Programlarından en fazla katma değer elde eden ülkeler arasında yer almasına destek olan bir Ulusal Koordinasyon Ofisi olmaktır.

UKO Misyonu: AB Çerçeve Programları aracılığı ile Türkiye Araştırma Alanı’nın Avrupa Araştırma Alanı’na entegrasyonunu ve gelişimini sağlamak, Türk araştırmacıların ve sanayi kuruluşlarının, Çerçeve Program’lara katılımını arttırmak ve Avrupa Araştırma Alanı’nda etkin rol almalarını sağlamaktır.

 • Türkiye’deki resmi H2020 internet sitesi adresi nedir?

www.h2020.org.tr

 • Avrupa’daki resmi H2020 internet sitesi adresi nedir? 

http://ec.europa.eu/research/horizon2020

 • UKO’da alan bazında faaliyet gösteren Ulusal İrtibat Noktalarına (UİN) nasıl ulaşabilirim?

Ulusal İrtibat Noktalarının telefon ve e-mail adreslerine www.h2020.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca TÜBİTAK FORUM uygulamasını kullanarak sorularınızı UİN’e sorabilirsiniz.

 • H2020 ile ilgili en güncel bilgilere nereden ulaşabilirim?

www.h2020.org.tr adresinden Horizon 2020 programı hakkındaki güncel dökümanlara ulaşıp, etkinlik ve çağrılar hakkında yayınlanan haberleri takip edebilirsiniz. RSS sistemini kullandığınız veya sitemize üye olduğunuz takdirde alanınızla ilgili tüm haberler size e-mail olarak iletilecektir. Bununla birlikte @AB_7CP_UKO adlı twitter hesabımızdan da güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

 • H2020 hakemlik için nasıl başvuru yapabilirim?

Bireysel yeni başvurular, ec.europa.eu/research/participants/portal/page/experts adresinden ECAS hesabı açılarak yapılabilmektedir.

 

Kaynak: Tübitak